دکترای عمومی پزشکی

نام درس

استاد

نیمسال

لاک بوگ

طرح درس

طرح دوره

آداب پزشکی 

 دکتر حیات

 14012

 

 

دریافت فایل

بیوشیمی دیسیپلین

دکتر اسدی

14012

 

دریافت فایل

 

بیوشیمی سلولی مولکولی

دکتر اسدی

14012

 

دریافت فایل

 

فیزیولوژی

 

14012

 

 

 

آناتومی

حکیمه اکبری

14012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی پزشکی

نام درس

استاد

نیمسال

لاگ بوک

طرح درس

طرح دوره

بیوشیمی پزشکی

امین برخورداری

14011

 

دریافت فایل

دریافت فایل

پاتوبیولوژی (ایمنولوژی پزشکی)

محمد جعفری

14011

 

دریافت فایل

دریافت فایل

پاتوبیولوژی (میکروب‌شناسی پزشکی)

زینب کریمی

14011

 

دریافت فایل

دریافت فایل

روش تحقیق

مهدی محسن زاده

14011

 

دریافت فایل

دریافت فایل

زیست شناسی سلولی مولکولی

زینب کریمی

14011

 

دریافت فایل

دریافت فایل

ژنتیک پزشکی

مهدی برازش-امین برخورداری

14011

 

دریافت فایل

دریافت فایل

 

 

 

 

کارشناسی پرستاری

نام درس

استاد

نیمسال

لاگ بوک

طرح درس

طرح دوره

پرستاری در اختلالات سلامت مادر ونوزاد

مرضیه کارگر جهرمی

992

 

دریافت فایل

دریافت فایل

پرستاری سلامت جامعه

مرضیه کارگر جهرمی

992

 

دریافت فایل

دریافت فایل

پرستاری سلامت فرد و خانواده

مرضیه کارگر جهرمی

992

 

دریافت فایل

دریافت فایل

کارآموزی سلامت فرد، جامعه وخانواده

مرضیه کارگر جهرمی

992

دریافت فایل

 

 

کارآموزی در پرستاری NICU

صدیقه یگانه

992

دریافت فایل

 

 

کارآموزی/کارورزی پرستاری کودکان

صدیقه یگانه

992

دریافت فایل

 

 

کارآموزی بخش آنکولوژی بزرگسالان

فاطمه زاهدی

992

دریافت فایل

 

 

کارآموزی بیماری‌های شایع بخش اورژانس

حسن ارجمند

992

دریافت فایل

 

 

پرستاری در بحران، فوریت‌ها و حوداث غیرمترقبه

اسماعیل پارسایی منش

992

 

دریافت فایل

دریافت فایل

کارآموزی بخش دیالیز

فاطمه زاهدی

992

دریافت فایل

 

 

کارآموزی اصول و فنون پرستاری

مرضیه کارگر جهرمی-افسانه روستا

14001

دریافت فایل

 

 

کارآموزی داروشناسی بالینی

فاطمه حیدری-افسانه روستا

14001

دریافت فایل

 

 

کارآموزی پرستاری بزرگسالان سالمندان 1

علی اصغر رحمانیان

14001

دریافت فایل

 

 

کارآموزی پرستاری بزرگسالان سالمندان 2

علی اصغر رحمانیان

14001

دریافت فایل

 

 

کارآموزی پرستاری بزرگسالان سالمندان 3

علی اصغر رحمانیان

14001

 دریافت فایل

 

 

پرستاری در منزل

اسماعیل پارسایی منش

14001

 

 

دریافت فایل

پرستاری سالمندان و بزرگسالان 1

اسماعیل پارسایی منش

14001

 

 

دریافت فایل

پرستاری سالمندان و بزرگسالان 3

اسماعیل پارسایی منش

14001

 

 

دریافت فایل

بررسی وضعیت سلامت

اسماعیل پارسایی منش

14001

 

 

دریافت فایل

بیوشیمی

مهدی قوامی زاده

14001

 

دریافت فایل 

دریافت فایل 

فرایند آموزش به بیمار

فاطمه حیدری

14001

 

دریافت فایل دریافت فایل

آزمایشگاه بیوشیمی

مهدی قوامی زاده

14001

 

دریافت فایل

دریافت فایل

اصول مهارت های پرستاری

صدیقه یگانه

14001

 

دریافت فایل

دریافت فایل

پرستاری کودک بیمار

صدیقه یگانه

14001

 

 

دریافت فایل

تشریح

حکیمه اکبری

14001

 

دریافت فایل

دریافت فایل

زبان تخصصی

فاطمه حیدری

14001

 

دریافت فایل

دریافت فایل

بهداشت روان 1

امیر منصوری

14001

 

دریافت فایل

دریافت فایل

اصول مهارت‌های پرستاری

امیر منصوری

14001

 

دریافت فایل

دریافت فایل

پرستاری بزرگسالان و سالمندان 2

صدیقه یگانه

14002

 

دریافت فایل

دریافت فایل

اختلالات بهداشت مادر و نوزاد

صدیقه یگانه

14002

 

دریافت فایل

دریافت فایل

پرستاری کودک سالم

صدیقه یگانه

14002

 

دریافت فایل

دریافت فایل

اختلالات مربوط به سیستم تنفسی (فوقانی و تحتانی)

فاطمه زاهدی

14002

 

دریافت فایل دریافت فایل

بزرگسالان و سالمندان 2

صدیقه یگانه 

14002

 

 

دریافت فایل 

ایمنی شناسی پزشکی

محمد جعفری

14002

 

دریافت فایل

دریافت فایل

اصول اپیدمیولوژی و مبارزه با بیماری شایع در ایران

مهدی برازش

14002

 

دریافت فایل

دریافت فایل

بررسی وضعیت سلامت

اسماعیل پارسایی منش

14011

 

دریافت فایل

دریافت فایل

بزرگسالان و سالمندان 1 (ارتوپدی)

اسماعیل پارسایی منش

14011

 

دریافت فایل

دریافت فایل

بزرگسالان و سالمندان 3 (اعصاب)

اسماعیل پارسایی منش

14011

 

دریافت فایل

دریافت فایل

 پرستاری در منزل

اسماعیل پارسایی منش

14011

 

دریافت فایل

دریافت فایل

اصول اپیدمیولوژی و مبارزه با بیماری‌های شایع 

مسعود محمدی

14011

 

دریافت فایل

دریافت فایل

 پرستاری و بهداشت محیط

مسعود محمدی

14011

 

دریافت فایل

دریافت فایل

 اصول مهارت‌های پرستاری

صدیقه یگانه 

14011

 

دریافت فایل

دریافت فایل

 بهداشت مادر و نوزاد

 صدیقه یگانه 

14011

 

دریافت فایل

دریافت فایل

 پرستاری کودک بیمار

 صدیقه یگانه

14011

 

دریافت فایل

دریافت فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کارشناسی اتاق عمل

نام درس

پیوسته/ناپیوسته

استاد

نیمسال

لاگ بوک

طرح درس

طرح دوره

تکنولوژی اتاق عمل اعصاب و مراقبت‌های آن

 

سجاد پوریوسف

992

 

دریافت فایل

دریافت فایل

اصول استریلیزاسیون و ضدعفونی

 

امیر منصوری

14001

 

دریافت فایل

دریافت فایل

فوریت‌های پزشکی

 

امیر منصوری

14001

 

دریافت فایل

دریافت فایل

اصول و فنون مهارت‌های بالینی

 

صدیقه یگانه

14001

 

دریافت فایل

دریافت فایل

تکنولوژی جراحی چشم

 

ساحل علوی

14001

 

دریافت فایل

دریافت فایل

تکنولوژی جراحی زنان

 

ساحل علوی

14001

 

دریافت فایل

دریافت فایل

باکتریولوژی و انگل شناسی

 

زینب کریمی

14001

 

دریافت فایل

دریافت فایل

فیزیولوژی 1

 

عباس سلمانی 

14001

 

دریافت فایل

دریافت فایل

تشریح پیشرفته

 

حکیمه اکبری

14001

 

دریافت فایل

دریافت فایل

تشریح 1

 

حکیمه اکبری

14001

 

دریافت فایل

دریافت فایل

آسیب و بافت شناسی

 

حکیمه اکبری

14001

 

دریافت فایل

دریافت فایل

اصول مراقبت در اتاق بهبودی

 

فاطمه حیدری

14001

 

دریافت فایل

دریافت فایل

کارآموزی اصول و فنون عملکرد فرد اسکراب

 

سجاد پوریوسف-مرضیه اسدی لاری

14001

دریافت فایل

 

 

کارآموزی اصول و فنون عملکرد فرد سیار

 

سجاد پوریوسف-مرضیه اسدی لاری

14001

دریافت فایل

 

 

کارآموزی تکنیک اتاق عمل 1

 

سجاد پوریوسف-مرضیه اسدی لاری

14001

دریافت فایل

 

 

کارآموزی تکنیک اتاق عمل 2

 

سجاد پوریوسف-مرضیه اسدی لاری

14001

دریافت فایل

 

 

کارآموزی در اتاق عمل اورژانس

 

سجاد پوریوسف-مرضیه اسدی لاری

14001

دریافت فایل

 

 

کارآموزی رفتار در اتاق عمل

 

سجاد پوریوسف-مرضیه اسدی لاری

14001

دریافت فایل

 

 

 کارآموزی مدیریت در اتاق عمل

 

سجاد پوریوسف-مرضیه اسدی لاری 

 14001

دریافت فایل

 

 

کارآموزی مراقبت در اتاق بهبودی

 

سجاد پوریوسف-مرضیه اسدی لاری 

14001

دریافت فایل

 

 

تکنولوژی جراحی ارتوپدی

 

رضا توکل

14002

 

دریافت فایل

دریافت فایل

تکنولوژی جراحی اطفال

 

رضا توکل

14002

 

دریافت فایل

دریافت فایل

آناتومی 2

 

حکیمه اکبری

14002

 

دریافت فایل

دریافت فایل

ایمنی شناسی پزشکی

 

محمد جعفری 

14002

 

دریافت فایل

دریافت فایل

ایمنی شناسی پزشکی

ناپیوسته

محمد جعفری 

14002

 

دریافت فایل

دریافت فایل

اصطلاحات پزشکی

پیوسته

صدیقه یگانه

14002

 

دریافت فایل

دریافت فایل

بیوشیمی

پیوسته

مهدی قوامی زاده

14002

 

دریافت فایل

دریافت فایل

آشنایی با بیماری‌های داخلی

پیوسته

اسماعیل پارسایی منش 

14011

 

دریافت فایل

دریافت فایل

فوریت‌های پزشکی 

ناپیوسته

اسماعیل پارسایی منش

14011

 

دریافت فایل

دریافت فایل

اصول و فنون مهارت‌های بالینی

پیوسته

صدیقه یگانه

14011

 

دریافت فایل

دریافت فایل

بهداشت عمومی

پیوسته

مسعود محمدی

14011

 

دریافت فایل

دریافت فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کارشناسی علوم آزمایشگاهی

نام درس

پیوسته/ناپیوسته

استاد

نیمسال

لاگ بوک

طرح درس

طرح دوره

ویروس شناسی پزشکی

پیوسته

مهدی برازش

14001

 

دریافت فایل

دریافت فایل

ویروس شناسی پزشکی 

ناپیوسته

مهدی برازش

14001

 

دریافت فایل

دریافت فایل

باکتری شناسی عمومی

پیوسته

مهدی برازش

14001

 

دریافت فایل

دریافت فایل

بهداشت عمومی و اپیدمیولوژی

ناپیوسته

مهدی برازش

14001

 

دریافت فایل

دریافت فایل

بهداشت عمومی و اپیدمیولوژی

پیوسته

مهدی برازش

14001

 

دریافت فایل

دریافت فایل

تکنیک‌های آسیب شناسی

ناپیوسته

حکیمه اکبری

14001

 

دریافت فایل

دریافت فایل

آناتومی

پیوسته

حکیمه اکبری

14001

 

دریافت فایل

دریافت فایل

اصول مدیریت و قوانین آزمایشگاه

ناپیوسته

احمد جبرالدینی

14001

 

دریافت فایل

دریافت فایل

تکیاخته شناسی و حشره شناسی (انگل شناسی 2)

پیوسته

الهام رضایی

14001

 

دریافت فایل

دریافت فایل

انگل شناسی 1 (کرم ها)

پیوسته

الهام رضایی

 

 

 

دریافت فایل

آشنایی با بیماری‌های داخلی

پیوسته

اسماعیل پارسایی منش

14001

 

 

دریافت فایل

بافت شناسی

پیوسته

حکیمه اکبری

14002

 

دریافت فایل

دریافت فایل

بافت شناسی

پیوسته

حکیمه اکبری

14002

 

دریافت فایل

دریافت فایل

آسیب شناسی

پیوسته

حکیمه اکبری

14002

 

دریافت فایل

دریافت فایل

آسیب شناسی عملی

پیوسته

حکیمه اکبری

14002

 

دریافت فایل

دریافت فایل

ایمنی شناسی پزشکی 2

ناپیوسته

محمد جعفری

14002

 

دریافت فایل

دریافت فایل

آزمایشگاه ایمونولوژی 2

ناپیوسته

محمد جعفری

14002

 

 

دریافت فایل

زبان تخصصی برای دانشجویان علوم آزمایشگاهی

پیوسته

مهدی برازش

14002

 

دریافت فایل

دریافت فایل

زبان تخصصی و ترمینولوژی برای دانشجویان علوم آزمایشگاهی

ناپیوسته

مهدی برازش

14002

 

دریافت فایل

دریافت فایل

آزمایشگاه قارچ شناسی پزشکی

پیوسته

احمد جبرالدینی

14002

 

دریافت فایل

دریافت فایل

آزمایشگاه قارچ شناسی پزشکی 2

ناپیوسته

احمد جبرالدینی

14002

 

دریافت فایل

دریافت فایل

قارچ شناسی پزشکی

پیوسته

احمد جبرالدینی

14002

 

دریافت فایل

دریافت فایل

قارچ شناسی پزشکی 2

ناپیوسته

احمد جبرالدینی

14002

 

دریافت فایل

دریافت فایل

آشنایی با بیماری‌های داخلی

پیوسته

اسماعیل پارسایی منش

14011

 

دریافت فایل

دریافت فایل

بهداشت عمومی

ناپیوسته

مسعود محمدی

14011

 

دریافت فایل

دریافت فایل

بهداشت عمومی و اپیدمیولوژی

پیوسته

مسعود محمدی

14011

 

دریافت فایل

دریافت فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کارشناسی هوشبری

نام درس

پیوسته/ناپیوسته

استاد

نیمسال

لاگ بوک

طرح درس

طرح دوره

بیوشیمی بالینی

پیوسته

مهدی قوامی زاده

14001

 

دریافت فایل

دریافت فایل

فیزیک پزشکی

پیوسته

عظیمه زارع

14001

 

دریافت فایل

دریافت فایل

روش بیهوشی 2

پیوسته

مجید دژبخت-وقارفرد

14001

 

دریافت فایل

دریافت فایل

روش بیهوشی 4

پیوسته

مجید دژبخت-وقارفرد

14001

 

دریافت فایل

دریافت فایل

فوریت های پزشکی 2

پیوسته

مجید دژبخت

14001

 

دریافت فایل

دریافت فایل

آناتومی

ناپیوسته

حکیمه اکبری

14001

 

دریافت فایل

دریافت فایل

آناتومی 1

پیوسته

حکیمه اکبری

14001

 

دریافت فایل

دریافت فایل

مهارت‌های پرستاری و کار در اتاق عمل

پیوسته

امیر منصوری

14001

 

دریافت فایل

دریافت فایل

میکروب شناسی

پیوسته

زینب کریمی

14001

 

دریافت فایل

دریافت فایل

زبان تخصصی برای هوشبری

پیوسته

مهدی برازش

14002

 

دریافت فایل

دریافت فایل

آناتومی 2

پیوسته

حکیمه اکبری

14002

 

دریافت فایل

دریافت فایل

کارآموزی 1

پیوسته

مجید دژبخت

14002

دریافت فایل

 

 

کارآموزی 2

پیوسته

مجید دژبخت

14002

دریافت فایل

 

 

کارآموزی 3

پیوسته

مجید دژبخت

14002

دریافت فایل

 

 

کاراموزی 4

پیوسته

مجید دژبخت

14002

دریافت فایل

 

 

کارآموزی پرستاری

پیوسته

مجید دژبخت

14002

دریافت فایل

 

 

کارآموزی در عرصه 1

پیوسته

مجید دژبخت

14001

دریافت فایل

 

 

کارآموزی در عرصه 2

پیوسته

مجید دژبخت

14001

دریافت فایل

 

 

بررسی وضعیت سلامت

 

اسماعیل پارسایی منش

14011

 

دریافت فایل

دریافت فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کاردانی فوریت‌های پزشکی

نام درس

استاد

نیمسال

لاگ بوک

طرح درس

طرح دوره

آشنایی با سازمان‌های امدادی

امیر منصوری

14001

 

دریافت فایل

دریافت فایل

ترمای یک

امیر منصوری

14001

 

دریافت فایل

دریافت فایل

جابه جایی و حمل بیمار

امیر منصوری

14001

 

دریافت فایل

دریافت فایل

احیا قلبی ریوی پایه

فاطمه حیدری

14001

 

دریافت فایل

دریافت فایل

بهداشت عمومی

صدیقه یگانه

14001

 

دریافت فایل

دریافت فایل

نشانه شناسی

اسماعیل پارسایی منش

14001

 

 

دریافت فایل

کلیات داروشناسی

اسماعیل پارسایی منش

14001

 

 

دریافت فایل

اصول و فنون مراقبت‌ها

صدیقه یگانه

14002

 

 

دریافت فایل

تشریح

حکیمه اکبری

14002

 

دریافت فایل

دریافت فایل

کلیات داروشناسی

اسماعیل پارسایی منش

14011

 

دریافت فایل

دریافت فایل

بهداشت عمومی

مسعود محمدی

14011

 

 دریافت فایل

دریافت فایل

تروما 1

پیمان نظری

14011

 

دریافت فایل 

 

آشنایی با سازمان‌های امدادی

پیمان نظری

14011

 

دریافت فایل

 

نشانه شناسی و معاینات بدنی

اسماعیل پارسایی منش-پیمان نظری

14011

 

دریافت فایل