ارزشیابی برنامه

 

 

 

تعریف ارزشیابی آموزشی

ارزشیابی آموزشی عبارت است از فرآیندی منظم و منسجم برای مشخص نمودن میزان پیشرفت انجام کار و فرآیندهای آموزشی در مسیر رسیدن به هدف‌های آموزشی

 

 

 

هدف کلی

 ارتقاء کیفیت فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی، درمانی که توسط سازمان ارائه می‌شود

 

 

 

اهداف اختصاصی

1. افزایش کیفیت خدمات آموزشی در واحدهای مختلف آموزشی

2. افزایش کیفیت خدمات پژوهشی در واحدهای مختلف آموزشی

3. افزایش میزان رضایتمندی گیرندگان خدمات درمانی (بیماران) از واحدهای مختلف آموزشی