واحد طرح های نوآورانه و دانش‌پژوهی آموزشی

 

 

 

معرفی

 

دارا بودن یک نظام آموزشی و پژوهشی پویا و بالنده مستلزم حفظ جایگاه موسسات آموزش عالی در جهت انجام هر سه حیطه فعالیت آنها شامل آموزش، پژوهش و ارائه خدمت است. از آنجا که فعالیت های آموزشی بخش مهمی از رسالت مؤسسات آموزش عالی و قسمت عمده ای از عملکرد اعضای هیات علمی را تشکیل می دهد ضروری است تلاش و کوشش های صورت گرفته در این عرصه نیز به نحو مناسب ارزیابی و ارزش گذاری شود. در طول سالیان گذشته، مهمترین موضوع جهت ارتقای اعضای هیات علمی مسأله پژوهش بوده است و مسأله آموزش و اهمیت آن به نوعی از ارزش کمتری در بین اعضای هیات علمی برخوردار بود. درحقیقت اولویت موضوعات پژوهش در بین اعضای هیات علمی بیشتر از مسائل آموزشی بود. این امر تا آنجا پیش رفته که افراد با هدف آموزش در دانشگاهها استخدام می شوند ولی مبنای ارزشیابی آنها توانایی و عملکردشان در زمینه فعالیت های پژوهشی می باشد. انتظارات در زمینه انجام تحقیقات و انتشار نتایج آنها روز به روز بیشتر می شود و تصمیم گیری در مورد ارتقای آکادمیک آنها در عمل منحصراً براساس تعداد مقالات به چاپ رسیده که معیاری ملموس و قابل اندازه گیری است صورت می گیرد. برای رفع این مشکل، مسأله دانش پژوهی مطرح گردید.

 

فعالیت های نوآورانه یا دانش پژوهی به آن دسته از فعالیت هایی اطلاق می شود که دارای اهداف مشخص، آماده سازی کافی، استفاده از روش مندی مناسب، ارائه نتایج مهم و قابل توجه، ارائه و معرفی مناسب برنامه، و برخورد نقادانه با آن باشد .حوزه کاربرد و میزان بدیع بودن این فعالیت ها ممکن است در سطح دانشگاهی، کشوری و یا بین المللی باشد . برای آنکه فعالیتی جزء فعالیت های دانش پژوهی طبقه بندی شود. الزم است این فعالیت علاوه بر داشتن بعد کمی و کیفی در برگیرنده تعامل انجام دهندگان آن فعالیت با جامعه آموزش علوم پزشکی باشد.

 

 به منظور برقراری این تعامل الزم است که مجری یا مجریان فعالیت مورد نظر نشان دهند که برای اجرای آن از منابع و مستندات موجود در متون آموزش علوم پزشکی بهره برده اند و محصول و نتیجه فعالیت آموزشی آنها به نحوه مناسبی در اختیار سایر اعضای جامعه آموزش علوم پزشکی قرار گرفته است، به گونه ای که سایر افراد می توانند بر پایه آن ، اقدامات و فعالیت های بعدی را انجام دهند و بدین وسیله نتایج حاصل از این فعالیت در طول زمان به گسترش دانش علوم پزشکی کمک نماید.

 

فعالیت‌های نوآورانه (دانش پژوهی) انجام فعالیتی بدیع در جهت حل مسأله، گسترش مرزهای دانش و ورود به عرصه‌های جدید است. جایگاه و اهمیت این نوع فعالیت‌ها در نظام آموزشی و پژوهشی دانشگاه بر همگان مبرهن بوده و حمایت از این نوع فعالیت‌ها از رسالت‌های اصلی هر نظام آکادمیک می‌باشد. واحد دانش پژوهی آموزشی به عنوان یکی از واحدهای مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی در زمینه بررسی و کارشناسی فعالیت‌های دانش پژوهی آموزشی اعضای هیأت علمی، و ارائه گزارش به امور هیات علمی، ارائه پیشنهاد در خصوص راهکارهای گسترش و ارتقاء دانش پژوهی آموزشی در دانشکده، اطلاع رسانی و آموزش در زمینه دانش پژوهی در سطح دانشکده و مدیریت فعالیت‌های نوآورانه انجام وظیفه می‌نماید.