کمیته دانش‌پژوهی

 

 

 

معرفی

از آنجا که فعالیت‌های آموزشی بخش مهمی از رسالت مؤسسات آموزش عالی و قسمت عمده‌ای از فعالیت‌های اعضای هیأت علمی را تشکیل می‌دهند، ضروری است تلاش و کوشش ایشان در این عرصه نیز به نحو مناسب ارزش گذاری شود.

فعالیت‌های نوآورانه (دانش پژوهی) انجام فعالیتی بدیع در جهت حل مسأله، گسترش مرزهای دانش و ورود به عرصه‌های جدید است. جایگاه و اهمیت این نوع فعالیت‌ها در نظام آموزشی و پژوهشی دانشگاه بر همگان مبرهن بوده و حمایت از این نوع فعالیت‌ها از رسالت‌های اصلی هر نظام آکادمیک می‌باشد. واحد دانش پژوهی آموزشی به عنوان یکی از واحدهای مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی در زمینه بررسی و کارشناسی فعالیت‌های دانش پژوهی آموزشی اعضای هیأت علمی، و ارائه گزارش به امور هیات علمی، ارائه پیشنهاد در خصوص راهکارهای گسترش و ارتقاء دانش پژوهی آموزشی در دانشکده، اطلاع رسانی و آموزش در زمینه دانش پژوهی در سطح دانشکده و مدیریت فعالیت‌های نوآورانه انجام وظیفه می‌نماید.