دبیر و اعضای کمیته برنامه‌ریزی درسی

 

 

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

تخصص

سمت

داخلی

1

اسماعیل پارسایی منش

کارشناس ارشد پرستاری

دبیر

257

2

مهدی قوامی‌زاده

کارشناس ارشد بیوشیمی بالینی

عضو

237

3

سجاد پوریوسف

کارشناس ارشد پرستاری

عضو

227

4

مجید دژبخت

کارشناس ارشد مراقبت ویژه

عضو

259

5

عباس سلمانی

کارشناس ارشد فیزیولوژی

عضو

237

6

صدیقه یگانه

کارشناس ارشد پرستاری اطفال

عضو

247