دبیر و اعضای واحد برنامه‌ریزی درسی

 

 

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

تخصص

سمت

داخلی

1

اسماعیل پارسایی منش

کارشناس ارشد پرستاری

دبیر

257

2

سجاد پوریوسف

کارشناس ارشد پرستاری

عضو

227

3

مجید دژبخت

کارشناس ارشد مراقبت ویژه

عضو

259

4

عباس سلمانی

کارشناس ارشد فیزیولوژی

عضو

237

5

صدیقه یگانه

کارشناس ارشد پرستاری اطفال

عضو

247