واحد دانش‌پژوهی

 

 

 

شرح وظایف

 1.تشکیل پرونده دانش پژوهی برای اساتید متقاضی براساس آیین نامه ارتقاء

 2. ارائه مشاوره به اساتید در راستای آیین نامه دانش پژوهی

  3. کارشناسی مستندات دانش پژوهی و پیگیری نواقص قبل از تشکیل کمیته

  4. پیگیری فعالیت‌های دانش پژوهی از طریق سایت meded1.behdasht.gov.ir

  5. کارشناسی و داوری اطلاعات وارد شده در سایت و بررسی فعالیت دانش پژوهانه

  6. هماهنگی برگزاری کمیته دانش پژوهی

  7. ارسال مصوبات کمیته دانش پژوهی به هیأت ممیزه  دانشگاه علوم پزشکی شیراز