واحد استعداد درخشان

 

 

 

شرح وظایف

1. ثبت نام دانشجویان ۱% برتر هر ورودی در هر رشته جهت استفاده از سهمیه استعدادهای درخشان

2. تعیین دانشجویان ۱۰% برتر دانشجویان ترم آخر

3. برگزاری کمیسیون ویژه استعداد درخشان

4. برگزاری جلسات آشنایی دانشجویان با کمیته استعدادهای درخشان و آیین نامه‌های مربوطه

5. نیازسنجی از دانشجویان عضو استعداد درخشان در مورد کارگاه‌های موردنیاز ایشان و برگزاری کارگاه‌های اولویت بندی شده براساس نیازسنجی صورت گرفته

6. اخذ مجوز و چاپ گاهنامه استعدادهای درخشان ویژه دانشجویان استعدادهای درخشان