واحد استعداد درخشان

 

 

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

تخصص

سمت

داخلی

1

فاطمه زاهدی

کارشناس ارشد پرستاری

سرپرست

247

2

سهیلا شریعتی

کارشناسی کتابداری

کارشناس

282