دبیر واحد استعداد درخشان

 

 

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

تخصص

سمت

داخلی

1

عباس سلمانی

کارشناس ارشد فیزیولوژی

دبیر

237