واحد ارزیابی دانشجو

 

 

 

معرفی

یکی از وظایف مدیریت مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی توجه به مقوله ارزشیابی است و یکی از انواع ارزشیابی‌ها، ارزشیابی از فراگیران است. تقویت، به روز رسانی و ارتقاء کیفیت برنامه‌های ارزیابی فراگیران نقش مهمی در ارتقاء آموزش در سطح دانشگاه دارد. نتایج پژوهش‌های مختلف بیانگر لزوم تعامل فعال تر ساختارهای فنی آموزشی مانند مدیریت مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی با مدرسین در زمینه انجام دقیق تحلیل آزمون می باشد. در این راستا لازم است در طراحی و اجرای آزمون‌ها، راهکارهایی برای بهبود دانش اساتید در مورد ارزیابی دانشجویان اتخاذ گردد. از طرفی در سیستم‌های نظام آموزش عالی کشور، نظام ارزیابی و امتحانات چالش‌های جدی را پیش روی مسئولین و دست اندرکاران و متولیان آموزش پزشکی کشور قرار داده است و یکی از مطالبات جدی جامعه نیز توجه ویژه به برگزاری این آزمون‌ها در کمال صحت و امنیت می‌باشد. علاوه براین موارد، توجه به نقش حساس و مهم دانش آموختگان رشته‌های مختلف علوم پزشکی در حفظ و ارتقاء سلامت جامعه منجر به ایجاد مطالبات اساسی و جدّی در حوزه آزمون‌ها شده است. بنابراین واحد ارزشیابی دانشجو در راستای پاسخگویی به این چالش‌ها فعالیت می‌نماید.

 

 

 

اهداف

1. ارتقاء کیفیت آزمون‌های نظری، عملی و بالینی دانشکده از طریق تدوین و اجرای نظام جامع ارزیابی دانشجویان دانشکده علوم پزشکی گراش

2. ارتقاء طراحی و اجرای آزمون‌های صلاحیت بالینی با همکاری گروه‌های آموزشی مربوطه

3. برنامه‌ریزی جهت نهادینه سازی و توسعه آزمون‌های اینترنتی در سطح دانشکده  از طریق تعیین بسترهای تکنولوژیک و فرهنگی لازم برای برگزاری آزمون‌های اینترنت

4. برقراری ارتباط و تعامل سازنده با سایر دانشگاه‌های کشور به ویژه دانشگاه و دانشکده‌های کلان منطقه 5 در خصوص بسته ارتقاء نظام ارزیابی و آزمو ن‌های علوم پزشکی