کمیته دانشجویی توسعه آموزش

 

 

 

شرح وظایف

1. آگاه سازی، تشویق و جذب دانشجویان جهت مشارکت در فعالیت‌های توسعه آموزشی

2. بسترسازی در جهت توانمندسازی دانشجویان علوم پزشکی در زمینه آموزش علوم پزشکی از طریق:

     الف. برگزاری سمینارها، کارگاه ها و دوره‌های آموزشی مرتبط با آموزش علوم پزشکی مبتنی بر نیازهای دانشجویان

      ب. ارائه مشاوره به دانشجویان و تشکل‌های دانشجویی در زمینه آموزش علوم پزشکی

3. برقراری ارتباط، اطلاع رسانی و بسترسازی جهت تعامل و تبادل تجارب دانشجویی در حوزه آموزش علوم پزشکی از طریق:

    الف. جلسات درون و برون دانشگاهی

   ب . همایش‌ها و جشنواره‌ها

   پ. رسانه‌های مختلف اعم از نشریات، فضای مجازی و…

4. مشارکت فعال در پیاده سازی بسته‌های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی وزارت در چارچوب فعالیت‌های مرکز مطالعات دانشگاه از طریق:

     الف. آشناسازی دانشجویان با بسته‌های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی

     ب. همکاری در پروژه‌های دانشگاه در جهت پیاده سازی بسته‌های تحول

    پ. مشارکت در انجام مأموریت‌های ویژه پذیرفته شده توسط دانشگاه‌ها

    ت. مشارکت در نقد اقدامات ذیل بسته‌های تحول و به روزرسانی آنها

    ث. مشارکت در ارزیابی‌های کیفی، خودارزیابی و ارزیابی‌های محوله

5. خودارزیابی و مشارکت در ارزشیابی‌های کمیته‌های دانشجویی

6. به روز نگه داشتن صفحه کمیته دانشجویی در وب سایت مرکز مطالعات دانشگاه و مستندسازی و تهیه آرشیو فعالیت‌های کمیته دانشجویی

7. همکاری و مشارکت در فعالیت‌های مرکز مطالعات دانشکده در زمینه برنامه‌ریزی درسی اعم از نیازسنجی، طراحی، اجرا و ارزشیابی

8. همکاری و مشارکت در فعالیت‌های مرکز مطالعات در زمینه طراحی، اجرا و ارزشیابی‌های ایده‌های نوآورانه آموزشی و پژوهش در آموزش

9. بسترسازی برای آموزش دانشجویان در جهت مستندسازی فرایندهای آموزشی و تبدیل ایده به محصول کاربردی

10. جلب حمایت از ارائه نتایج پژوهش‌ها و طرح‌های نوآورانه آموزشی دانشجویان در همایش‌ها و مجامع ملی و بین المللی از طریق هماهنگی با مدیریت مرکز مطالعات دانشگاه

11. تألیف و ترجمه کتب مرتبط با آموزش علوم پزشکی برای دانشجویان با مدیریت مرکز مطالعات دانشکده