واحد پژوهش در آموزش

 

 

معرفی

آموزش و پژوهش دو روی یک سکه‌اند و پژوهش جزء لاینفک آموزش است. بر همین اساس لازم است هر فرد در دانشگاه در کنار مسئولیت‌های آموزشی و درمانی در فعالیت‌های تحقیقاتی بطور مستمر شرکت نمایند. انجام پژوهش در مورد مشکلات گوناگون آموزشی و نیازسنجی آموزشی از طریق هدایت پایان نامه‌های دانشجویی و یا بطور مستقل انجام می‌گیرد.

واحد پژوهش در آموزش مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی مسئولیت هماهنگی و پشتیبانی از تحقیقات در زمینه آموش پزشکی را برعهده دارد. این واحد در راستای رسالت اصلی معاونت آموزشی دانشکده که همانا ارتقاء کیفی سطح آموزش دردانشکده می‌باشد از طریق همکاری و حمایت در انجام پژوهش‌های آموزشی و برطرف نمودن مشکلات و نیازهای آموزشی دانشکده گام موثری را در ارتقاء کیفیت آموزش برمی‌دارد و زمینه تولید و انتقال دانش مربوطه به این حوزه را طی سال‌های آتی ارتقاء می‌بخشد. 

  براى افزایش آگاهى اساتید در زمینه مسائل نوین آموزش پزشکى و انعکاس نظرات اساتید و تحلیل مسائل و مشکلات موجود در زمینه فعالیت‌هاى آموزشى باید پژوهش‌های متعدد و کاربردی انجام گیرد که تعیین این اولویت‌های پژوهشی از فعالیت‌های واحد پژوهش در آموزش می‌باشد.

   نیازسنجى در خصوص مسائل مبتلا به آموزش پزشکى در کشور، پژوهش در فرآیند یاددهی-یادگیرى در نظام آموزش پزشکى، مطالعات و بررسی‌هاى بنیادى و کاربردى در زمینه‌های آموزش پزشکی، توجه و حساسیت نسبت به تغییرات آموزش پزشکى در کشور، انتشار و تألیف و ترجمه در زمینه پژوهش‌هاى انجام شده و تازه‌‌هاى آموزش پزشکى، از اهم فعالیت‌های واحد پژوهش در آموزش می‌باشد.

 

 

 

اهداف

1. ارزیابی، تصویب و نظارت طرح‌های تحقیقاتی با محوریت آموزش و ارتقاء این طرح‌ها در راستای استقرار  فرایندهای آموزشی

2. ارتقاء عملکرد سایر واحدهای وابسته به EDC دانشگاه از طریق انجام پژوهش‌های کاربردی و با هدف حل مسئله