دبیرخانه جشنواره شهید مطهری

 

 

 

شرح وظایف

1. شرکت در جشنواره کشوری شهید مطهری
 2. برگزاری جشنواره دانشگاهی شهید مطهری
 3. داوری و تعیین فرآیندهای برتر جشنواره مطهری
 4. معرفی فرآیندهای برتر به جشنواره کشوری
 5. تقدیر از برگزیدگان کشوری و دانشگاهی و استاد نمونه
 6. برگزاری هفته آموزش