واحد برنامه‌ریزی درسی

 

 

 

معرفی

برنامه‌ریزی فرآیندی است مداوم، حساب شده، منطقی، جهت‌دار و دورنگر به منظور ارشاد و هدایت فعالیت‌های جمعی برای رسیدن به هدف‌های مطلوب که جزء جدایی ناپذیر هر سازمان است و موجب سرعت بخشیدن به تحقق اهداف می شود.

برنامه‌ریزی درسی (Curriculum Planning) عبارت است از سازمان‌دهی یک سلسه فعالیت‌های یاددهی- یادگیری به منظور ایجاد تغییرات مطلوب در رفتار یادگیرنده‌ها و ارزشیابی میزان تحقق این تغییرات. واحد برنامه‌ریزی درسی به عنوان یکی از واحدهای مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشکده با توجه به نقش نظارتی و مشاوره‌ای آن، در خصوص نظارت بر روند راه‌اندازی رشته‌های جدید، بازنگری برنامه‌های درسی و طراحی برنامه‌های درسی رشته‌های جدید در دانشکده، فعال بوده و این مهم را با توجه به شیوه نامه مصوب مرتبط و از طریق بررسی کارشناسی برنامه‌های درسی و مستندات ارائه شده، ارائه بازخورد، مشاوره و پایش فرایند مـذکـور، جـامـه عمـل مـی‌پوشاند. 

 

 

 

اهداف

تقویت مهارت‌های برنامه‌ریزی درسی و بهبود کیفیت مواد یاددهی، یادگیری و ارزیابی یادگیری دانشجویان و کارآیی آموزش، انطباق برنامه‌های درسی با نیازهای جامعه، انطباق برنامه‌های درسی با وظایف آینده دانشجویان