واحد توانمندسازی اساتید

 

 

شرح وظایف

  1. برنامه‌ریزی مناسب جهت انجام نیازسنجی بلندمدت و کوتاه مدت کارگاه‌های آموزشی
  2. برنامه‌ریزی کارگاه‌های توانمندسازی برحسب نیاز اساتید
  3. هماهنگی با مدیر مرکز در راستای ارائه عناوین کارگاه‌های پیشنهادی در هر شش ماه و ارتقاء کیفیت کارگاه‌ها
  4. هماهنگی با مدیر مرکز در راستای  ارتقاء فرایند ثبت نام، اجرا و ارزشیابی کارگاه‌های توانمندسازی
  5. هماهنگی با مسئولین توسعه آموزش پزشکی دانشکده‌ها جهت برگزاری کارگاه‌های موردی در دانشکده‌ها
  6. نظارت بر امور مربوط به برگزاری کارگاه‌های آموزشی
  7. نظارت بر نحوه انجام حضور و غیاب، ارزشیابی و صدور گواهی کارگاه‌ها
  8. بررسی نتایج  ارزشیابی کارگاه‌ها به منظور ارتقا سطح کارگاه‌ها