واحد توانمندسازی اساتید

 

 

معرفی

از جمله اهداف مراکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی در دانشگاه‌ها، تدوین برنامه‌هایی برای حفظ و ارتقاء توانایی‌های آموزشی اساتید می‌باشد. واحد آموزش اساتید مدیریت مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشکده در راستای شرح وظایف مراکز توسعه دانشگاه‌ها و با توجه به دستورالعمل اجرایی آیین نامه طرح دانش افزایی و توانمندسازی اعضای هیأت علمی موسسات آموزشی و پژوهشی، متولی برگزاری دوره‌های آموزشی توانمندسازی اساتید می‌باشد.

دوره‌های توانمندسازی براساس نیازسنجی آموزشی که با روش‌های مختلف و به صورت مداوم از اعضای هیأت علمی انجام می‌شود طراحی و اجرا می‌گردد. نظر به تحولات سریع در حوزه آموزش پزشکی، برنامه کارگاه­‌های آموزشی در هر سطح قابل انعطاف می باشد و بر حسب نیاز و شرایط، بازنگری می­‌شود.

 

 

 

اهداف

1. ارتقاء توانمندی‌های هیأت‌علمی در نقش یک مدرس متعهد به اخلاق حرفه­‌ای

2. ارتقاء توانمندی‌های هیأت‌ علمی در نقش برقرارکننده ارتباط با فراگیران

3. ارتقاء توانمندی‌های هیأت‌ علمی در نقش تسهیل گر/ یاددهی یادگیری

4. ارتقاء توانمندی‌های هیأت‌ علمی در مدیریت کلاس

5. ارتقاء توانمندی‌های هیأت‌ علمی در ارزشیابی آموزشی

6. ارتقاء توانمندی‌های هیأت‌ علمی در برنامه‌ریزی درسی

7. ارتقاء توانمندی‌های هیأت‌ علمی درتهیه منابع آموزشی فراگیران

8. ارتقاء توانمندی‌های هیأت‌ علمی در هدایت پایان نامه­‌ها و پروژه‌های تحقیقاتی