واحد ارزیابی دانشجو

 

 

 

شرح وظایف

1. استانداردسازی آزمون‌های کتبی و عملی

2. طراحی و اجرای آزمون‌های عملی مطابق با استانداردهای موجود

3. تدوین فرآیند استانداردسازی و آنالیز آزمون