واحد برنامه‌ریزی درسی

 

 

 

شرح وظایف

1. هدایت و نظارت بر تهیه Lesson plan ،Course plan و Logbook توسط گروه‌های آموزشی

2. طراحی و تدوین کتابچه‌های آموزشی

3. نظارت و در صورت لزوم مشارکت در ایجاد هر گونه تغییر در برنامه‌های درسی رشته‌های مختلف

4. نظارت بر تدوین مقررات و برنامه‌های درسی رشته‌های مختلف

5. بررسی اصلاحات برنامه‌های درسی قبل از اجرا

6. انطباق برنامه‌های درسی با نیازهای جامعه

7. انطباق برنامه‌های درسی با وظایف آینده دانشجویان

8. نظارت بر انجام ارزشیابی دروس

9. نظارت و هدایت و ارزشیابی برنامه‌های آموزشی دانشگاه

10. نظارت بر کیفیت روش‌های ارزشیابی گروه‌های آموزشی

11. تقویت مهارت‌های برنامه‌ریزی درسی، بهبود کیفیت مواد یاددهی، یادگیری، ارزیابی یادگیری دانشجویان و کارآیی آموزش