واحد ارزشیابی اساتید

 

 

 

معرفی

اعضای هیات علمی به عنوان مهمترین نیروی انسانی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی در تحقق اهداف عالی دانشگاه‌ها که همانا توسعه پایدار و همه جانبه کشور می‌باشد، بسیار موثر می‌باشند

بنابراین موفقیت دانشگاه‌ها، قویا وابسته به توانمندی‌های اساتید و بهبود و ارتقاء مستمر عملکرد ایشان می‌باشد

از طرفی ارتقاء سطح کیفیت آموزش و تربیت نیروی متخصص در راستای نیازهای جامعه از جمله رسالت‌های دانشگاه‌ها است، که در برنامه راهبردی مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی  نیز به آن اشاره شده است.به همین دلیل حفظ و ارتقاء کیفیت آموزش از وظایف اصلی اعضای هیات علمی و نظام آموزشی محسوب می‌شود

برای حفظ و ارتقاء کیفیت آموزش، برخورداری دانشگاه از نظام منسجم و جامع ارزشیابی استاد لازم و ضروری می‌باشد. هرچند ارزشیابی استاد در حیطه آموزش دارای هدف ارتقاء سطح کیفی آموزش‌ها و بهبود فرایند یاددهی – یادگیری و نهایتا تربیت دانش آموختگانی با توانمندی بیشتر و موثرتر می‌باشد

 

 

 

اهداف

1. ارتقاء مستمر اجزاء سیستم ارزشیابی استاد در سطح دانشکده

2. نظارت بر انجام بهینه ارزشیابی استاد

3. جلب مشارکت اساتید در طراحی و بهبود فرایندها

4. جلب مشارکت دانشجویان در جنبه‌های مختلف ارزشیابی استاد

5. بازنگری و بهبود مداوم روش‌ها و ابزارهای ارزشیابی استاد

6. تقویت نقش ارزشیابی استاد در بهبود عملکرد آموزشی از طریق ارائه بازخورد مؤثر