کمیته آموزش پاسخگو
 
 
 
 
معرفی
از زمانی که آموزش پزشکی به سمت جامعه محوری و جامعه نگری سوق پیدا کرده است، به مفهوم پاسخگویی اجتماعی آموزش پزشکی توجه شایانی معطوف شده است. سازمان بهداشت جهانی در تعریف خود از پاسخگویی اجتماعی، مؤسسات آموزشی را ملزم به هدایت کلیه فعالیت‌های خدماتی، آموزشی و تحقیقاتی خود به سمت مرتفع نمودن نگرانی‌ها و اولویت‌های بهداشتی جامعه تحت پوشش خود می‌نماید.
 
 حرکت به سمت این هدف، تا حدی این اطمینان را خواهد داد که نیروی انسانی متخصص و کارآمدی تربیت خواهد شد که خدمات بهداشتی درمانی متناسب با نیازهای جامعه را ارائه می‌کند.
 
 در راستای رسیدن به این هدف، واحد آموزش پاسخگو در مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشکده علوم پزشکی گراش راه اندازی و شروع به فعالیت کرده است و مسئولیت هدایت، نظارت و حمایت از برنامه‌های آموزش پاسخگو در راستای بسته پاسخگویی اجتماعی را برعهده دارد.
 
 
 
 
 
 
 
اهداف
تاکید بر الگوی تدوین برنامه‌های درسی مبتنی بر شایستگی و توانمندی
 
توسعه آموزش در عرصه و آموزش مبتنی بر جامعه
 
توجه به هدایت و طراحی برنامه‌های آموزش مداوم و حین خدمت دانش آموختگان رشته‌های مختلف در راستای نیازهای جامعه
 
جلب مشارکت نهادهای اجتماعی در برنامه ریزی‌های آموزشی
 
توانمندسازی اعضای هیات علمی در زمینه پاسخگویی اجتماعی
 
حرکت در جهت ارتقاء دانش دانشجویان در حوزه مفاهیم پاسخگویی اجتماعی
 
اختصاص قسمتی از تکالیف و پروژه‌های دانشجویی به حضور و فعالیت در عرصه‌های اجتماعی
 
هدایت طرح‌های تحقیقاتی به سمت تعیین و پیش بینی نیازهای جامعه و حل مشکلات آن
 
تشویق و حمایت از طرح‌های تحقیقاتی مبتنی به حل مشکلات جامعه