دبیر و اعضای واحد توانمندسازی اساتید

 

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

تخصص

سمت

داخلی

1

مهدی برازش

دکترای بیوتکنولوژی

دبیر

450

2

صدیقه یگانه

کارشناس ارشد پرستاری اطفال

عضو

247

3

فوزیه فرجی

کارشناس ارشد مراقبت ویژه

عضو

275