جشنواره شهید مطهری

 

 

 

معرفی

جشنواره آموزشی شهید مطهری به منظور قدردانی از فرآیندهای آموزشی و تجلیل و ارتقاء و توسعه رویه‌های آموزشی جاری در دانشگاه‌ها با تدوین استانداردها مربوط به هر یک از فرآیندهای آموزشی و تعیین معیارهای سنجش و اعتبار بخشی فرآیندها و نیز توسعه فرآیندها و ابداع و ارائه فرآیندهای جدید آموزشی برگزار می‌گردد. دبیرخانه این جشنواره واقع در مرکز امور هیئت علمی معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اهداف ذیل فعالیت خود را آغاز نموده است:
الف) شناسائی فرآیند های مطلوب دانشگاهی
ب) ارتقاء فرآیند های جاری آموزشی در دانشگاه‌ها
ج) ابداع، اصلاح فرآیند ها، تجهیزات و دستگاه‌ها و لوازم کمک آموزشی
د) توجه به فرآیندهای آموزشی در حال اجراء در دانشگاه‌های و موسسات آموزش عالی کشور به منظور قدردانی از آنها
هـ) شناسائی و طراحی فرآیندهای جدید آموزشی و معرفی آن به عنوان الگو در سطح دانشگاه، دانشکده یا موسسه آموزش عالی
و) ایجاد فضای مناسب علمی جهت حضور مناسب اساتید در عرصه تولید علم و دانش مورد استناد جهانی در کتب یا نشریات (Facts)
ز) ایجاد فضای رقابت سالم در عرصه تولید علم در سطح کشور
ح) ایجاد فرصت‌های جدید شغلی برای اساتید دانشگاه‌ها و موسسات‌ آموزشی و کمک آموزشی
ط) ایجاد بازار برای فرآیندهای آموزشی جهت جذب سرمایه و هدایت سرمایه گذاری در راستای تولید علم
ی) ایجاد بازار برای ارائه و تبادل خدمات آموزشی
این جشنواره در سال‌های اولیه در دو سطح دانشگاهی و کشوری برگزار خواهد شد.
در سطح دانشگاهی هر یک از اعضاء هیئت علمی یا همکاران ایشان حداکثر دو فرآیند آموزشی را به گروه معرفی می‌نمایند تا پس از تائید گروه وارد میدان رقابت گردد. در این مرحله فرآیندهای اخذ شده با فرآیند استاندارد شده توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مقایسه می‌گردد و به هر یک از فرآیندها نمره‌ای اختصاص می‌یابد. در پایان براساس نمرات اخذ شده هر یک از فرآیندها ترتیب شده و به ترتیب بیشترین نمره اخذ شده رتبه اول فرآیند مربوطه را اخذ می‌نماید. (فرآیند مطلوب دانشگاهی) از فرآیندهای مطلوب دانشگاهی در سطح دانشگاه تقدیر به عمل آمده برای آنها جوایز و ارزش های علمی و … منظور می‌گردد.
فرآیندهای منتخب دانشگاهی وارد میدان رقابت کشوری شده و پس از اخذ نمرات در هیئت داوری کشوری و رتبه بندی به فرآیندهای اول تا سوم جوایز، ارزش‌های علمی و فرصت های مطالعاتی و … تعلق خواهد گرفت. در سنوات آتی این جشنواره ظرفیت تبدیل شدن به یک جشنواره آموزشی منطقه ای و بین المللی را خواهد داشت.

 

 

 

شرایط ورود به جشنواره

۱- فعالیت آموزشی که منجر به بهبود یادگیری می‌گردد
۲- در راستای اهداف جشنواره باشد
۳- در جشنواره‌های قبلی معرفی نشده باشد (گواهی یا تقدیرنامه دریافت نکرده باشد)
۴- نوآوری داشته باشد (یک متد روتین که همه یا اکثریت مدرسان مورد استفاده قرار می‌دهند، نباشد)
۵- حداقل یک نیمسال اجرا شده باشد
۶- بیش از ۵ سال از اجرای آن نگذشته باشد
۷- تأییدیه از طرف دانشکده مبنی بر اجرای فرآیند داشته باشد

 

در مورد اختراعات و ابداعات اگر در یک نیمسال اجرا شده باشد (از یک ابداع آموزشی (وسیله) برای آموزش به دانشجویان استفاده شده باشد، بعنوان فرآیند محسوب می شود.