دبیر و اعضای واحد دانش‌پژوهی

 

 

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

تخصص

سمت

داخلی

1

مهدی برازش

دکترای بیوتکنولوژی

دبیر

450

2

حکیمه اکبری

دکترای تخصصی آناتومی

عضو

274

3

مهدی محسن زاده

دکترای بیولوژی تولیدمثل

عضو

298

4

محمد جعفری

دکترای تخصصی ایمنی شناسی

عضو

241

5

زینب کریمی

دکترای تخصصی بیوتکنولوژی

عضو

237

6

علی یار پیروزی

کارشناس ارشد زیست شناسی تکوینی

عضو

259