ارزشیابی برنامه

 

 

 

شرح وظایف

1. تدوین عوامل موردنظر در ارزشیابی با توجه به استانداردها و اهداف سازمانی از قبل مشخص شده

2. بررسی نتایج ارزشیابی انجام شده

3. جمع آوری اطلاعات وضع موجود در سه حوزه خدمتی آموزشی، پژوهشی، درمانی

4. آنالیز داده‌ها در تهیه گزارش نهایی

5. طرح گزارش نهایی (نقاط قوت وضعف گروه) درسه حیطه در شورای آموزشی دانشکده

6. ارزیابی نحوه اجرای تصمیمات شورای آموزشی دانشکده 

 

 

 

 برنامه‌های آینده

1. تشکیل جلسه کمیته ارزشیابی آموزش دانشکده با حضور اعضاء

2. تدوین کتاب و پمفلت‌های آموزشی درارتباط با ارزشیابی

3. پیگیری تشکیل کمیته ارزیابی درونی دانشکده

4. ارتقاء فعالیت‌های کمیته واحد ارزشیابی آموزش دانشکده

5. برگزاری کارگاه‌های آموزشی در ارتباط با ارزشیابی

6. انجام ارزشیابی برنامه و سیستم در مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

7. انجام ارزیابی درونی جدید درگروه‌های آموزشی دانشکده