واحد ارزشیابی اساتید

 

 

 

شرح وظایف

1. اجرای فرایندهای ارزشیابی استاد (در حیطه وظایف مرکز مطالعات)

2. فراهم کردن بستر لازم برای ارزشیابی آنلاین اساتید با حفظ اصول رازداری و محرمانگی در جمع آوری و نگهداری اسناد مربوطه

3. همکاری در تهیه فرم‌های ارزشیابی استاد

4. نظارت بر فرایند جمع آوری اطلاعات درباره عملکرد اساتید

5. جمع بندی و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده

6. صدور کارنامه ارزشیابی و ارسال به اساتید، رؤسای دانشکده‌ها و هیأت ممیزه حسب مورد

7. ارائه بازخورد در صورت درخواست توسط اساتید

8. برگزاری جلسات کمیته ارزشیابی دانشکده

9. رسیدگی به شکایات درخصوص فرایند و نتایج ارزشیابی استاد

10. اقدام و نظارت در زمینه ارتقاء سیستم ارزشیابی استاد چه در بستر نرم افزاری و چه به صورت دستی

11. تهیه گزارش روند تغییرات نمرات ارزشیابی اعضای هیات علمی و ارائه گزارش مکتوب و مستند به رئیس دانشکده به منظور استفاده در تصمیم گیری‌ها و پیشنهاد تغییرات

12. ارائه پیشنهاد انجام طرح‌های پژوهشی در زمینه ارتقاء سیستم ارزشیابی استاد