دبیر و اعضای واحد ارزشیابی اساتید

 

 

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

تخصص

سمت

داخلی

1

امیر منصوری

کارشناس ارشد روان پرستاری

دبیر

237

2

حکیمه اکبری

دکترای تخصصی آناتومی

عضو

274

3

مهدی محسن زاده

دکترای بیولوژی تولیدمثل

عضو

298

4

محمد جعفری

دکترای تخصصی ایمنی شناسی

عضو

241

5

زینب کریمی

دکترای تخصصی بیوتکنولوژی

عضو

237

6

عباس سلمانی

کارشناس ارشد فیزیولوژی

عضو

237