سرپرست و کارشناس واحد المپیاد دانشجویی

 

 

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

تخصص

سمت

داخلی

1

احمد فاطمی

دکترای تخصصی هماتولوژی آزمایشگاه و علوم انتقال خون

سرپرست

205

2

فاطمه طیوری

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

کارشناس

282