کمیته دانشجویی توسعه آموزش

 

 

 

معرفی

دانشجویان یکی از ذینفعان اصلی نظام آموزشی هستند و وجود ساز و کار دایمی برای بهره گیری از مشارکت آنان در مسیر بهبود نظام آموزشی ضروری است.

سازمان دهی، هماهنگی و انسجام بیشتر فعالیت‌های دانشجویی و استفاده از ظرفیت‌های ایشان در توسعه آموزش علوم پزشکی در سطوح مختلف اعم از وزارتی، دانشگاهی و برنامه‌ریزی آموزشی نیاز به یک تشکل ساختارمند دانشجویی را در مراکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی آشکار می‌سازد.

برای دستیابی به این مهم از سال ۱۳۸۹ کمیته‌های مشورتی با مسئولیت ارتقاء کیفی آموزش در دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تشکیل شده است.

با توجه به نیاز به ارتقاء سطح مشارکت و فعالیت‌های دانشجویی در فعالیت‌های توسعه آموزشی و به دنبال شکل‌گیری مناطق آمایشی در ساختار وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، بازنگری آیین نامه در آذرماه ۱۳۹۶ در دستور کار قرار گرفت و اساسنامه کمیته‌های دانشجویی آموزش علوم پزشکی تدوین گردید.

دورنمای کمیته‌های دانشجویی این است که دانشجویان به عنوان یکی از ارکان اصلی توسعه آموزش علوم پزشکی شناخته شوند که در سیاست گذاری، برنامه‌ریزی اجرا و ارزشیابی فعالیت‌های نوآورانه و توسعه‌ای در حوزه آموزش علوم پزشکی و در تمام سطوح برنامه آموزشی دانشکده‌ها مشارکت نمایند.

 

 

 

اهداف

1. آموزش و آگاه‌سازی دانشجویان در حیطه‌های مختلف آموزشی

2. ایجاد فرهنگ تعهد و احساس مسئولیت در برابر مسائل آموزشی در بین دانشجویان

3. پایش مستمر وضعیت آموزش در دانشکده علوم پزشکی گراش و تلاش در راستای ارتقاء آن

4. آگاه ‌سازی مدیران و اساتید از شرایط موجود آموزشی و نواقص و کاستی‌های آن و تلاش در جهت رفع این نواقص

5. توانمندسازی علمی و عملی دانشجویان به منظور مشارکت در جهت پویاسازی فرآیند آموزش و توسعه کیفی آموزش در دانشکده، آموزش و ترغیب دانشجویان به انجام پژوهش و تحقیق در حوزه‌های مرتبط با آموزش

 

 

 

شرایط عضویت

1- علاقمندی به فعالیت های توسعه آموزشی (سابقه همکاری با مرکز مطالعات و دفاتر توسعه آموزش یا همکاری در طرح‌های پژوهش در آموزش یا داشتن ایده‌های نو برای ارتقاء آموزش …)

2- احراز معدل حداقل 14 در نیمسال تحصیلی قبل از درخواست عضویت

3- عدم سوء رفتار حرفه‌ای به تائید معاونت آموزشی دانشکده محل تحصیل دانشجو