واحد پژوهش در آموزش

 

 

شرح وظایف

1. برنامه‌ریزی و تعیین اهداف و چشم‌انداز واحد پژوهش در آموزش

 2. ترغیب و تشویق اعضا هیئت علمی و دانشجویان جهت ارائه طرح‌های تحقیقاتی مربوط به مسائل و مشکلات آموزشی

3. جهت دهی پژوهش‌های اعضای هیات علمی به سمت ارتقاء کیفی فعالیت‌های آموزشی آنان

4. همکاری دربرنامه‌ریزی و برگزاری کارگاه‌ها و کنفرانس‌های موردنیاز جهت تشویق اعضاء محترم هیئت علمی و دانشجویان به منظور ارائه طرح‌های تحقیقاتی مناسب و کاربردی و همچنین گزارش نتایج تحقیقاتی انجام شده     

5. تعیین محورها و اولویت‌های پژوهش در آموزش براساس نیازها

6. نیازسنجى درخصوص مسائل مبتلا به آموزش پزشکى در کشور

7. تاکید بر پژوهش‌های کاربردی و استقرار نتایج حاصل از طرح‌ها در قالب فرایندهای آموزشی

8. ارائه مشاوره به مجریان طرح‌های پژوهش در آموزش   

9. برگزاری جلسه و تعامل با مسئولین سایر واحدهای وابسته به EDC دانشگاه جهت شناسایی مشکلات و تعیین اولویت‌های پژوهش در آموزش