دبیر و اعضای واحد پژوهش در آموزش

 

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

تخصص

سمت

داخلی

1

مهدی قوامی‌زاده

کارشناس ارشد بیوشیمی بالینی

دبیر

237

2

حکیمه اکبری

دکترای تخصصی آناتومی

عضو

274

3

مهدی محسن زاده

دکترای بیولوژی تولیدمثل

عضو

298

4

محمد جعفری

دکترای تخصصی ایمنی شناسی

عضو

241

5

زینب کریمی

دکترای تخصصی بیوتکنولوژی

عضو

450

6

علی یار پیروزی

کارشناس ارشد زیست شناسی تکوینی

عضو

430