دبیر و اعضای واحد ارزیابی دانشجو

 

 

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

تخصص

سمت

داخلی

1

محمد جعفری

دکترای تخصصی ایمنی شناسی

دبیر

241

2

مهدی قوامی زاده

کارشناس ارشد بیوشیمی بالینی

عضو

237

3

سجاد پوریوسف

کارشناس ارشد پرستاری

عضو

227

4

اسماعیل پارسایی منش

کارشناس ارشد پرستاری

عضو

257

5

مجید دژبخت

کارشناس ارشد مراقبت ویژه

عضو

259

6

عباس سلمانی

کارشناس ارشد فیزیولوژی

عضو

237

7

صدیقه یگانه

کارشناس ارشد پرستاری اطفال

عضو

247