سمینار " ایده های نوآورانه"
کمیته دانشجویی توسعه آموزش دانشکده علوم پزشکی گراش برگزار می کند:

سمینار " ایده های نوآورانه"

کمیته دانشجویی توسعه آموزش دانشکده علوم پزشکی گراش، سمینار " ایده های نوآورانه " را با حضور اساتید و دانشجویان برتر علمی دانشکده برگزار می کند.

برگزاری تفسیر آزمایش CBC
کمیته دانشجویی توسعه آموزش مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی گراش برگزار می‌کند:

برگزاری تفسیر آزمایش CBC