مجموعه کتب آموزش پزشکی

 

 

 

مبانی برنامه‌ریزی آموزشی

اصول و روش‌های راهنمایی و مشاوره

مقدمه‌ای بر روش‌های تحقیق کیفی

روش تحقیق آمیخته

اندازه گیری سنجش و ارزیابی آموزشی

مقدمات برنامه‌ریزی درسی

راهنمایی و مشاوره تحصیلی

مهارت‌های آموزشی و پژوهشی

چند مبحث اساسی در برنامه‌ریزی درسی

روش تدریس پیشرفته

فرهنگ اختصارت پزشکی

راهبردها و فنون طراحی آموزش

راهنمای تدریس در دانشگاه‌ها

نظریه‌ها و کاربرد آن در پرستاری 

مبانی نظری و اصول مدیریت آموزشی

خلاقیت پزشکی و نوآوری

شیوه‌های تغییر رفتار

رهبری و مدیریت آموزشی