ردیف عنوان کارگاه آموزشی مدرس  کارگاه تاریخ برگزاری پوستر کارگاه PDF فیلم صدورگواهی
1 نقش های یک مدرس دانشگاهی از دیدگاه پروفسور هاردن خانم دکتر صدیقه نجفی پور 1400/02/12        
2 آشنایی با اصول پایه مهارت ارتباطی خانم دکتر صدیقه نجفی پور 1400/02/12        
3 چگونه مهارت ارتباطی موثر بین فردی برقرار کنیم خانم دکتر لیلی مصلی‌نژاد 1400/02/12        
4 روش ایجاد انگیزه در دانشجویان خانم دکتر لیلی مصلی‌نژاد 1400/02/13        
5 تاثیر اشتیاق اساتید در امر تدریس خانم دکتر لیلی مصلی‌نژاد 1400/02/13        
6 اهمیت ارائه بازخورد و انواع آن به دانشجویان خانم دکتر صدیقه نجفی پور 1400/02/13        
7 اخلاق در آموزش، رفتار حرفه‌ای، تعهد حرفه‌ای آقای دکتر مهدی محسن زاده 1400/04/21        
8 نحوه تدوین Course plan با تاکید بر اهداف آموزشی   1400/04/28        
9 روش‌های نوین درمان سرطان با تاکیید بر سرطان‌های خون آقای دکتر مهدی برازش 1400/06/30 پوستر pdf   گواهی
10 ارائه آموزش مؤثر خانم دکتر معصومه رحیمی 1400/07/18 پوستر pdf فیلم گواهی
11 دانش‌پژوهی، اقدام‌پژوهی و پژوهش در آموزش علوم پزشکی خانم دکتر معصومه رحیمی 1400/07/25 پوستر pdf فیلم گواهی
12 دانش‌پژوهی، اقدام‌پژوهی و پژوهش در آموزش علوم پزشکی خانم دکتر معصومه رحیمی 1400/07/26 پوستر   فیلم گواهی
13 نحوه ایجاد کلاس در سامانه نوید و برگزاری کلاس‌های آنلاین در نرم‌افزار Adobe connect مهندس عبدالمهدی قنبری
مهندس حامد نیساری
1400/07/27 پوستر     گواهی
14 انواع آزمون‌ها و استانداردهای تدوین آن خانم دکتر لیلی مصلی‌نژاد 1400/08/04       گواهی
15 ارزیابی توانمندی دانشجویان در محیط شبیه سازی شده و ارزیابی در محیط واقعی باآزمون های آسکی –داپس و همتا خانم دکتر صدیقه نجفی پور 1400/08/11       گواهی
16 روش های نوین تدریس( روش های یادگیرنده محور) خانم دکتر جمشیدیان 1400/08/25       گواهی
17 جایگاه نقشه مفهومی و ذهنی د ر آموزش علوم پزشکی خانم دکتر معصومه رحیمی 1400/09/07 پوستر     گواهی
18 جایگاه نقشه مفهومی و ذهنی د ر آموزش علوم پزشکی خانم دکتر معصومه رحیمی 1400/09/08 پوستر     گواهی
19 چگونه یک جلسه کلاسی را بر اساس یادگیری مبتنی بر تیم (TBL) برگزار نمایم. خانم دکتر صدیقه نجفی پور 1400/09/30        
20 آموزش مبتنی بر شواهد خانم دکتر معصومه رحیمی 1400/10/14 پوستر     گواهی