گواهی کارگاه روش های نوین درمان سرطان

 

   گواهی شرکت کنندگان کارگاه ارائه آموزش موثر

 

   گواهی شرکت کنندگان کارگاه دانش پژوهی، اقدام پژوهی و پژوهش در آموزش

 

   گواهی شرکت کنندگان کارگاه انواع آزمون ها و استانداردهای تدوین آن

 

   گواهی شرکت کنندگان کارگاه نحوه برگزاری کلاس در سامانه نوید

 

   گواهی شرکت کنندگان کارگاه روش های نوین تدریس

 

   گواهی شرکت کنندگان کارگاه جایگاه نقشه مفهومی و ذهنی در آموزش علوم پزشکی

 

   گواهی شرکت کنندگان کارگاه چگونه یک جلسه کلاس را براساس یادگیری مبتنی بر تیم (TBL) برگزار نماییم

 

   گواهی شرکت کنندگان کارگاه آموزش مبتنی بر شواهد

 

   گواهی شرکت کنندگان کارگاه توانمندی دانشجویان در محیط شبیه سازی شده 

 

   گواهی شرکت کنندگان کارگاه چگونه طرح درس و طرح دوره بنویسیم؟

 

    گواهی شرکت کنندگان کارگاه اصول تعهد و اخلاق حرفه ای

 

    آشنایی و مدیریت کلاس مجازی در سامانه نوید

 

    آشنایی با برگزاری کلاس آنلاین در ادوبی کانکت