آموزش پاسخگو

 

 

 

اهداف

فلسفه تشکیل آموزش عالی، آموزش دانشجویان بر اساس نیازهای جامعه می باشد بطوریکه دانشجویان با کسب دانش و مهارتهای لازم بتوانند در جامعه موثر بوده و در رفع نیازها و حل مشکلات جامعه گام بردارند. هر چند در ابتدای راه اندازی رشته تحصیلی جدید، برنامه ریزان آموزشی تلاش دارند برنامه های آموزشی بر اساس نیاز جامعه باشد اما به مرور با توجه به ماهیت جامعه اجتماعی، نیازها تغییر می کند و مشکلات جدید و به روزی به وجود می آید که نیاز است این نیاز ریشه یابی شده و حل شود. در این راستا دانشگاه ها بخصوص دانشگاه ها/ دانشکده های علوم پزشکی که ارتباط تنگاتنگ با نیازها و مشکلات سلامتی افراد جامعه دارد بایستی بر اساس این مشکلات برنامه های آموزشی طراحی و اجرا نمایند تا دانشجویان با آموزش مناسب براساس این نیازهای اجتماعی در محیط کاری آینده با این معضلات سلامتی جامعه بیگانه نباشند و بتوانند با مهارت لازم کسب شده قبلی به حل آن بپردازند.

با توجه به نیاز جامعه و فلسفه تشکیل آموزش عالی، تشکیل و فعالیت واحد آموزش پاسخگو در دانشگاه / دانشکده های های علوم پزشکی کمک شایانی در شناسایی نیازهای سلامتی جامعه و برنامه ریزی آموزشی برای اجرای آن دارد.

 

 

 

وظایف 

     واحد آموزش پاسخگو مسئولیت هدایت، نظارت و حمایت از برنامه های آموزش پاسخگو را وظیفه خود میداند و با استفاده از حمایتهای وزارت بهداشت، دانشکده و همکاری گروههای آموزشی، برنامه ریزی و اجرای برنامه های آموزش پاسخگو به جامعه را هدایت می نماید تا دانش آموختگان توانمند برای اداره نظام سلامت کشور به جامعه وارد گردند.

مشارکت فعال نظام آموزشی و نظام عرضه خدمات در شناسایی و ارزیابی نیازهای جامعه و تعیین اولویت ها

حضور نظام آموزشی در کلیه سطوح نظام عرضه خدمات

مشارکت نظام آموزشی در اصلاح نظام عرضه خدمات، ارائه نوآوری ها در عرضه خدمات به منظور تأمین نیازها

بازنگری استراتژی های آموزشی و دور شدن از مرزهای آموزشی سنتی

بازنگری و تدوین کوریکولوم‌های آموزشی در راستای پاسخگویی به نیازهای واقعی جامعه

تدوین و بازنگری طرح دوره وطرح دروس باتوجه به نیازسنجی‌های انجام شده

توسعه برنامه توانمند سازی اعضای هیأت علمی در خصوص آموزش پاسخگو

توسعه پژوهش‌های کاربردی بر اساس نیازهای جامعه و ازتقاء سلامت

انجام پژوهش و تالیف درارتباط با آموزش پزشکی پاسخگو

آموزش همگانی جهت پیشگیری از بیماری

ایجاد و افزایش سواد سلامت در جامعه از طریق همگانی کردن علم

انجام آموزش‌های مرتبط با نیازهای جامعه

قابل دسترس شدن مرکز ارائه خدمات بهداشتی برای مردم که در این مراکز دانشجویان خدمات بهداشتی ارائه می‌دهند

ایجاد توانایی های لازم برای دانشجویان که در داخل دانشگاه و بیمارستانهای آموزشی امکان پذیر نیست

ایجاد توانایی های لازم برای دانشجویان جهت تعامل هرچه بهتر با جامعه

ارتباط و همکاری بین دانشگاه ،دولت و جامعه

ارتقاء کیفیت آموزش پزشکی در راستای استانداردها

توانمند سازی نیروی انسانی موجود در جهت تامین سلامت جامعه

ارتقاء شاخص‌های ارائه خدمات، برای دستیابی به استانداردها ی کشوری در عرصه

تدوین رفرنس بیماری‌های بومی ودستورالعمل درمان

توسعه فضاهای آموزش در عرصه جهت دانشجویان

تجهیز مراکز آموزش در عرصه