ارزشیابی برنامه

 

 

 

اولویت‌های پژوهشی در ارزشیابی

1. ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانشجویان

2. ارزشیابی دروس و برنامه‌های آموزشی

3. ارزشیابی شیوه‌های تدریس دروس تئوری

4. روش‌های ارزشیابی دانشجو در بالین

5. ارزشیابی اعضاء هیات علمی در گروه‌های آموزشی

6. اثربخشی ارزشیابی اساتید در کیفیت تدریس ارائه شده

7. مقایسه شیوه‌های ارزشیابی متداول با شیوه‌های نوین ارزشیابی دانشجو (دروس نظری، عملی و بالینی)

8. ارزشیابی محیط‌های اموزشی در رشته‌های مختلف علوم پزشکی

9. ارزشیابی برنامه‌های یادگیری الکترونیکی و مجازی