سرپرست و اعضای دانشجویی کمیته دانشجویی توسعه آموزش

 

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

تخصص

سمت

داخلی

1

مجید دژبخت

کارشناس ارشد مراقبت ویژه

سرپرست

259

2

مهدی قوامی زاده

کارشناس ارشد بیوشیمی بالینی

عضو

237

 

 

   اعضای دانشجویی توسعه آموزش