آرشیو
کارگاه

05 بهمن 1401

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی (EDC) برگزار کرد؛

کارگاه "آشنایی با قوانین و مقررات آموزشی"

انتخاب دانشجوی پژوهشگر برتر در حوزه آموزش پزشکی

01 بهمن 1401

مرکز مطالعات و توسعه آموزش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار می کند؛

انتخاب دانشجوی پژوهشگر برتر در حوزه آموزش پزشکی

کارگاه

28 دی 1401

مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی گراش برگزار می‌کند؛

کارگاه " آشنایی با قوانین و مقررات آموزشی "

 کارگاه

07 دی 1401

مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی با همکاری مرکز توسعه آموزش مجازی گراش برگزار می‌کند:

کارگاه " آموزش مبتنی بر شبیه سازی "

 فراخوان کاندیداتوری و برگزاری انتخابات کمیته دانشجویی توسعه آموزش

30 آذر 1401

کمیته دانشجویی توسعه مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار می‌کند

فراخوان کاندیداتوری و برگزاری انتخابات کمیته دانشجویی توسعه آموزش

سی و سومین دوره فلوشیپ یادگیری الکترونیک در علوم پزشکی

14 آذر 1401

دانشکده مجازی و قطب علمی آموزش الکترونیکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز برگزار میکند:

سی و سومین دوره فلوشیپ یادگیری الکترونیک در علوم پزشکی

آرشیو
کارگاه

05 بهمن 1401

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی (EDC) برگزار کرد؛

کارگاه "آشنایی با قوانین و مقررات آموزشی"

کارگاه

28 دی 1401

مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی گراش برگزار می‌کند؛

کارگاه " آشنایی با قوانین و مقررات آموزشی "

 کارگاه

07 دی 1401

مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی با همکاری مرکز توسعه آموزش مجازی گراش برگزار می‌کند:

کارگاه " آموزش مبتنی بر شبیه سازی "

سمینار

02 آذر 1401

کمیته دانشجویی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی گراش؛

سمینار " ایده‌های نوآورانه"

کارگاه آشنایی با مهارت‌های نرم در دوران دانشجویی

30 آبان 1401

کمیته دانشجویی مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار می‌کند:

کارگاه آشنایی با مهارت‌های نرم در دوران دانشجویی

سمینار

29 آبان 1401

کمیته دانشجویی توسعه آموزش دانشکده علوم پزشکی گراش برگزار می کند:

سمینار " ایده های نوآورانه"

کارگاه

08 آبان 1401

مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی گراش برگزار می‌کند:

کارگاه " آموزش مبتنی بر شبیه سازی "

کارگاه توانمندسازی اساتید با عنوان

01 آبان 1401

مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی گراش؛

کارگاه توانمندسازی اساتید با عنوان "اصول تعهد و اخلاق حرفه‌ای" برگزار شد

آرشیو
 فراخوان کاندیداتوری و برگزاری انتخابات کمیته دانشجویی توسعه آموزش

30 آذر 1401

کمیته دانشجویی توسعه مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار می‌کند

فراخوان کاندیداتوری و برگزاری انتخابات کمیته دانشجویی توسعه آموزش

سمینار

02 آذر 1401

کمیته دانشجویی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی گراش؛

سمینار " ایده‌های نوآورانه"

سمینار

29 آبان 1401

کمیته دانشجویی توسعه آموزش دانشکده علوم پزشکی گراش برگزار می کند:

سمینار " ایده های نوآورانه"

جلسه هم اندیشی مرکز با کمیته دانشجویی توسعه آموزش

17 آبان 1401

جلسه هم اندیشی مرکز با کمیته دانشجویی توسعه آموزش برگزار شد

جلسه هم اندیشی مرکز با کمیته دانشجویی توسعه آموزش

برگزاری تفسیر آزمایش CBC

01 خرداد 1400

کمیته دانشجویی توسعه آموزش مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی گراش برگزار می‌کند:

برگزاری تفسیر آزمایش CBC

اطلاعیه‌ها

آرشیو

جشنواره شهید مطهری:شانزدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری

30 مهر 1401

کارگاه‌ها:برگزاری وبینار گاید کلاب

14 مهر 1400