کمیته طرح‌های نوآورانه آموزشی

 

 

 

شرح وظایف

1. تلاش برای آشنایی اعضای محترم هیات علمی با طرح‌های نوآورانه آموزشی

2. برنامه‌ریزی برای حمایت و تصویب طرح‌های نوآوارانه آموزشی

3. اعلام فراخوان و اطلاع‌رسانی به ذینفعان

4. ارئه خدمات مشاوره‌ای توسط متخصصین آموزش پزشکی

5. پیگیری تداوم طرح‌های نوآورانه آموزشی

6. پیگیری فعالیت‌های دانش پژوهی از طریق سایت meded1.behdasht.gov.ir

7. انتخاب طرح‌های برتر جهت ارسال طرح‌های منتخب به مرکز تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی

8. نظارت بر طرح‌ها جهت اطمینان از اجرای درست برنامه و حرکت به سمت کاربردی نمودن طرح‌های نوآورانه

9. استفاده از نتایج طرح‌ها برای ارتقاء آموزش در حوزه‌های مختلف با بهره گیری از نتایج طرح‌های نوآورانه