کمیته طرح‌های نوآورانه آموزشی

 

 

معرفی

دارا بودن یک نظام آموزشی و پژوهشی پویا و بالنده مستلزم حفظ جایگاه موسسات آموزش عالی در جهت انجام هر سه حیطه فعالیت آنها شامل آموزش، پژوهش و ارائه خدمت است. از آنجا که فعالیت‌های آموزشی بخش مهمی از رسالت مؤسسات آموزش عالی و قسمت عمده‌ای از عملکرد اعضای هیات علمی را تشکیل می دهد ضروری است تلاش و کوشش‌های صورت گرفته در این عرصه نیز به نحو مناسب ارزیابی و ارزش گذاری شود.

در طول سالیان گذشته، مهمترین موضوع جهت ارتقاء اعضای هیات علمی مسأله پژوهش بوده است و مسأله آموزش و اهمیت آن به نوعی از ارزش کمتری در بین اعضای هیات علمی برخوردار بود. درحقیقت اولویت موضوعات پژوهش در بین اعضای هیات علمی بیشتر از مسائل آموزشی بود. این امر تا آنجا پیش رفته که افراد با هدف آموزش در دانشگاه‌ها استخدام می‌شوند ولی مبنای ارزشیابی آنها توانایی و عملکردشان در زمینه فعالیت‌های پژوهشی می‌باشد.

انتظارات در زمینه انجام تحقیقات و انتشار نتایج آنها روز به روز بیشتر می‌شود و تصمیم گیری در مورد ارتقاء آکادمیک آنها در عمل منحصراً براساس تعداد مقالات به چاپ رسیده که معیاری ملموس و قابل اندازه گیری است صورت می‌گیرد. برای رفع این مشکل، مسأله دانش پژوهی مطرح گردید.

فعالیت های نوآورانه یا دانش پژوهی به آن دسته از فعالیت‌هایی اطلاق می‌شود که دارای اهداف مشخص، آماده سازی کافی، استفاده از روش مندی مناسب، ارائه نتایج مهم و قابل توجه، ارائه و معرفی مناسب برنامه، و برخورد نقادانه با آن باشد .حوزه کاربرد و میزان بدیع بودن این فعالیت ها ممکن است در سطح دانشگاهی، کشوری و یا بین المللی باشد. برای آنکه فعالیتی جزء فعالیت‌های دانش پژوهی طبقه بندی شود. الزام است این فعالیت علاوه بر داشتن بعد کمی و کیفی در برگیرنده تعامل انجام دهندگان آن فعالیت با جامعه آموزش علوم پزشکی باشد.

 به منظور برقراری این تعامل الزام است که مجری یا مجریان فعالیت موردنظر نشان دهند که برای اجرای آن از منابع و مستندات موجود در متون آموزش علوم پزشکی بهره برده‌اند و محصول و نتیجه فعالیت آموزشی آنها به نحوه مناسبی در اختیار سایر اعضای جامعه آموزش علوم پزشکی قرار گرفته است، به گونه‌ای که سایر افراد می‌توانند بر پایه آن، اقدامات و فعالیت‌های بعدی را انجام دهند و بدین وسیله نتایج حاصل از این فعالیت در طول زمان به گسترش دانش علوم پزشکی کمک نماید.

 

 

 

اهداف

با توجه به راه اندازی سامانه ملی فعالیت‌های نوآورانه آموزشی از سوی وزارت متبوع به آدرس : http://meded1.behdasht.gov.ir و ابلاغ شیوه نامه ارزشیابی فعالیت‌های دانش پژوهی آموزشی (بند 6 ماده 2 آئین نامه ارتقاء اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها) پیوست شماره هشت شیوه نامه اجرایی آیین نامه ارتقاء کمیته دانشگاهی دانش پژوهی در خرداد ماه 96 براساس ماده 3 بند بند تشکیل گردید.